Menu Zavřeno

On je to velké JÁ JSEM

V knize Exodus čteme,

„Mojžíš řekl Bohu: ‚Hle, jdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám Bůh vašich otců. Nyní se mě mohou zeptat: ‚Jak se jmenuje? Co jim mám říci? Bůh Mojžíšovi řekl: „JÁ JSEM, KTERÝ JSEM!“ A řekl: „Takto řekneš synům Izraele: ‚Já jsem, který tě poslal'“. (2. Mojžíšova 3,13-14 – NASB)

V různých dobách se objevují výroky, chcete-li proklamace, které vzbuzují naše emoce. Zdá se, že jsou silná, dokáží si získat naši pozornost a skutečně nás dojímají. Způsobí, že se člověk zastaví, zpozorní a pravděpodobně se nám vryjí do paměti. Tento náš text z Božího slova představuje právě takovou výpověď:

Mojžíš přišel do Boží přítomnosti. Na svaté půdě dostává poslání jít do Egypta a vyvést Izraelity z otroctví a služby faraonovi do Boží služby. Ve stavu velké bázně a velkého strachu se Mojžíš ptá na samozřejmou věc, zvláště s ohledem na tuto velkou odpovědnost, která se po něm žádá; říká, že „synové Izraele“ budou chtít vědět ohledně tohoto Boha: „Jak se jmenuje?“ Mojžíš se ptá: „Jak se jmenuje Bůh?“ „Jak se jmenuje Bůh?“ odpovídá Mojžíš. A Bůh odpovídá tímto mocným prohlášením, tímto mocným vyhlášením, tímto velkým a úžasným zjevením sebe sama: „JÁ JSEM, KTERÝ JSEM … . Takto řekneš synům Izraele: „Poslal jsem tě JÁ!“

Velké „JÁ JSEM“! Bůh Bible je, velké a mocné „JÁ JSEM“. Není Bohem, který byl, ani Bohem, který jednou přijde, ani Bohem omezeným časem, ani Bohem, který byl činný a nyní je nečinný. Je to velké a svrchované „JÁ JSEM“.

Přistupme v čase k Ježíši, Synu tesaře, rabínovi/učiteli, který je z masa a kostí, a uchopme samotnou moc Božího zjevení Mojžíšovi. Tento Ježíš vznáší nárok, který je stejně jako ten, který Bůh vznesl k Mojžíšovi, mocný a nutí nás, nebo by nás měl nutit, abychom se zastavili a zpozorněli… a byli v úžasu…

„“Tvůj otec Abraham se zaradoval, když spatřil můj den, uviděl ho a zaradoval se. Židé mu proto řekli: „Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abraháma?“ „Ne,“ odpověděl jim. Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“““ (Jan 8,56-58 – NASB)

Ježíš říká, že je velké „JÁ JSEM“. Staví se na roveň Bohu, právě tomu Bohu, který promluvil k Mojžíšovi. Není pochyb o tom, za koho se prohlašuje. „Židé“ jeho tvrzení jistě chápou,

„Proto sbírali kameny, aby po něm házeli.“ (Jan 8,59 – NASB)

Ježíš, On je to velké „JÁ JSEM“. A když čtu náš text z Janova evangelia, je to prohlášení, které mi hýbe duší! Mocné! Prohlášení, které by mělo každého muže a ženu, kteří ho čtou, přimět k velkému zastavení a způsobit, aby si uvědomili, že Ježíš z Bible není pouhý člověk, pouhý syn tesaře, pouhý učitel nebo velký prorok. Nenechává nám na vybranou, abychom ho označovali těmito pozemskými tituly. Ne … Zcela jasně nám říká, že On je velké „JÁ JSEM“

Důležité?

„Proto Židé říkali: ‚Jistě se nezabije, vždyť říká: ‚Kam jdu já, tam vy nemůžete přijít? A On jim říkal: ‚Vy jste zdola, já jsem shora; vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších, neboť neuvěříte-li, že já jsem On (všimněte si, že slovo „On“ je psáno kurzívou; do textu ho přidali překladatelé; čtení by tedy mělo být jednoduše „neuvěříte-li, že já jsem“), zemřete ve svých hříších.“ (Jan 8,22-24 – NASB)

O ano, bratři… tento Ježíš, kterého vy i já vyznáváme jako Spasitele, je veliké „JÁ JSEM“

Přeji vám hezký den… a až budete procházet svým dnem, udělejte si čas a zamyslete se nad tvrzením Toho, kterého vyznáváte jako svého Pána a Spasitele… a buďte v úctě!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *