Menu Zavřeno

PMC

Definity (perflutrenová lipidová mikrosféra) je nekrvavá ultrazvuková kontrastní látka schválená Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických pro použití u pacientů se suboptimálním echokardiografickým vyšetřením ke zlepšení ohraničení endokardiální hranice levé komory. Mikrosféry nejsou u většiny jedinců v klinických studiích detekovatelné po 10 minutách ani v krvi, ani ve vydechovaném vzduchu a koncentrace v krvi klesá monoexponenciálním způsobem se středním poločasem rozpadu 1,3 minuty. Kontrast Definity však může mít delší poločas rozpadu, než se předpokládá, a může interferovat s transkraniálním dopplerovským (TCD) monitorováním embolie.

Osmatřicetiletá žena s hypertenzí a poporodní kardiomyopatií se prezentovala s fokálním levostranným neurologickým deficitem. Počáteční skóre na stupnici NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) bylo 16 bodů. Dostala intravenózní alteplázu. Magnetická rezonance mozku prokázala akutní infarkt pravé střední mozkové tepny (MCA). Intrakraniální angiogram magnetické rezonance byl bez pozoruhodností. Podstoupila transtorakální echokardiografické vyšetření (TTE) a dostala kontrastní látku Definity pro detekci endokardiální hranice levé komory. Dvě hodiny po TTE podstoupila kontinuální TCD c] monitorování embolie, které prokázalo celkem 535 mikroembolických příhod v levé MCA a celkem 4 mikroembolické příhody v pravé MCA detekované během 20 minut monitorování, zatímco TCD bublinová studie neprokázala pravolevý zkrat. Tyto TCD mikroembolie byly považovány za artefaktní v důsledku možné kontaminace dříve provedeným kontrastem Definity. Opakované monitorování TCD embolií po 4 hodinách od počátečního vyšetření neprokázalo žádné mikroemboly.

Vnější soubor, který obsahuje obrázek, ilustraci apod. Název objektu je JNRP-9-284-g001.jpg

Transkraniální dopplerovské monitorování embolů provedené 2 h po podání kontrastní látky Definity ukázalo arteficiální embolické zásahy v distribuci levé střední mozkové tepny (a a b) a pravé střední mozkové tepny (c). Šipky znázorňující embolické zásahy i počet embolických zásahů v a-c. Opakované transkraniální dopplerovské monitorování embolií po 4 h (d) neprokazuje žádný embolický zásah (šipky)

K zobrazování srdce a cév se stále častěji používá kontrastní ultrazvuk. Podání kontrastní látky může sloužit ke zlepšení kvality obrazu a pomáhá získat informace, které nelze vyhodnotit pomocí standardního ultrazvuku. Kontrastem zesílený ultrazvuk také umožňuje charakterizovat aterosklerotický plát a pomáhá při hodnocení ulcerace a ruptury plátu. Pokud je nám známo, uvádíme první případ, kdy kontrast Definity způsobil artefakt zpožděného monitorování TCD embolie v nepřítomnosti pravolevého zkratu, což může svědčit o delší době vymývání kontrastu, než se odhadovalo. Definity je ultrazvuková kontrastní látka, která se používá u pacientů se suboptimálním echokardiogramem pro lepší ohraničení endokardiální hranice levé komory, což následně pomáhá při přesném hodnocení tvaru a funkce levé komory. Přesná detekce endokardiální hranice je také důležitá pro přesné posouzení systolické funkce levé komory a zlepšuje posouzení ejekční frakce levé komory.

Kontrastní přípravek Definity po aktivaci poskytuje homogenní, neprůhlednou, mléčně bílou injekční suspenzi perflutrenových lipidových mikrosfér. Tento aktivovaný kontrast Definity (perflutrenové lipidové mikrosféry) se podává intravenózní injekcí. Perflutrenové lipidové mikrosféry se zase skládají z oktafluoropropanu (OFP) zapouzdřeného ve vnějším lipidovém obalu. Perflutrenové lipidové mikrosféry vykazují nižší akustickou impedanci než krev a tyto fyzikální akustické vlastnosti aktivované Definity zajišťují kontrastní zvýraznění komory levé komory a napomáhají ohraničení endokardiální hranice levé komory při echokardiografii. Mezi hlavní nežádoucí účinky přípravku Definity patří reakce přecitlivělosti a závažné kardiopulmonální reakce. Wei a spol. publikovali multicentrickou retrospektivní analýzu 78 383 podaných dávek kontrastu v různých klinických podmínkách včetně kriticky nemocných pacientů a zjistili, že kontrast Definity má dobrý bezpečnostní profil. Průměrný poločas OFP byl u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 1,9 min, což je téměř podobné jako u zdravých účastníků. Farmakokinetika aktivovaného přípravku Definity nebyla studována u pacientů s jaterními chorobami nebo městnavým srdečním selháním. Na základě této kazuistiky je nutné si uvědomit, že u pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu je nutné odložit monitorování TCD embolií, aby se předešlo arteficiálním zásahům embolií při monitorování TCD, u pacientů, kterým byl podán kontrast Definity pro echokardiogram. Ačkoli se předpokládá, že poločas rozpadu kontrastu Definity je v minutách, jeho metabolizace může trvat déle, zejména u pacientů s městnavým srdečním onemocněním a jaterním a plicním onemocněním.

Deklarace souhlasu pacienta

Autoři potvrzují, že získali všechny příslušné formuláře souhlasu pacienta. Ve formuláři pacient/pacienti vyjádřil/a svůj souhlas s tím, aby jeho/jejich snímky a další klinické informace byly uvedeny v časopise. The patients understand that their names and initials will not be published and due efforts will be made to conceal their identity, but anonymity cannot be guaranteed.

Financial support and sponsorship

Nil.

Conflicts of interest

There are no conflicts of interest.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *